Log in

Vietnam

Trucker đăng ký trên sân xây dựng

Thông tin cải tiến có trong ứng dụng có thể hữu ích trong việc đưa ra quyết định về thời gian làm việc của tài xế và công nhân xây dựng.

Read more ...

Mapletree Logistics Park Bac Ninh Phase 2-5
No. 9, Street 6, VSIP Bac Ninh Integrated Township and Industrial Park, Phu Chan Commune, Tu Son Town, Bac Ninh Province, Vietnam
Mapletree Logistics Park Phase 1
Pham Van Dong Street, Vietnam-Singapore Industrial Park II (VSIP II), Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
Unilever VSIP Distribution Centre
Unilever VSIP Distribution Centre, Binh Duong
Mapletree Logistics Park Bac Ninh Phase 1
VSIP Bac Ninh, Tu Son District Bac Ninh Province, Vietnam
Mapletree Logistics Park Binh Duong Phase 2
18 L1-2 Street 3 (VSIP II), Vietnam Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry – Service – Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam 
Mapletree Logistics Park Binh Duong Phase 1, 3-6
18 L2-1 Tao Luc Road No. 5, Vietnam Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industrial - Service - Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Socialist Republic of Vietnam
Mapletree Logistics Centre Binh Duong Province
No. 1, VSIP Street 10 Vietnam Singapore Industrial Park Thuan An District, Binh Duong Province
Mapletree Logistics Park Bac Ninh Phase 2
No 9, Street 6, Vietnam-Singapore Industrial Park Bac Ninh, Phu Chan Commune, Tu Son Town, Bac Ninh Province, Vietnam
No Internet Connection